O nama

Goran Popov, advokat

Osnivač advokatske kancelarije je advokat Goran Popov. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Od 2010. godine upisan u imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine. Advokatsko pripravničku vežbu obavljao je u Ortačkom advokatskom društvu „Gucunja“ u Novom Sadu. Samostalno se bavi advokaturom u Novom Sadu od 2013. do 2017. godine, a od septembra 2017. godine otvara advokatsku kancelariju u Senti. Pre advokature stekao različite veštine i iskustva u radu sa organizacijama civilnog sektora i u novinarstvu.

Pri obavljanju delatnosti, u želji da se klijentu obezbedi celovita pravna pomoć spram potreba specifičnog tržišta, advokatska kancelarija se bavi širokim spektrom pravnih oblasti, kako sa domaćim, tako i sa stranim klijentima.

U svom radu advokat Goran Popov koristi srpski, mađarski, engleski i nemački jezik.

 

Ivan Kovačević, advokat

Obavljao samostalnu advokatsku praksu u Novom Sadu u periodu od 2010. pa do 2021. godine, a od juna 2021. nastavlja da obavlja advokatsku praksu i u Senti.  Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2006. godine, a od od 2007. godine upisan je u imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine. Advokatsko pripravničku vežbu obavljao je u Ortačkom advokatskom društvu „Lalin“ u Novom Sadu gde je nastavio svoj rad do 2021. godine. U oblasti advokature stekao je različite veštine i iskustva u radu sa domaćim i stranim klijentima kojima je obezbeđivao pravno savetovanje u različitim oblastima domaće jurisdikcije.  

Poseduje iskustvo u oblastima radnog prava, kompanijskog prava, uključujući stečaj i likvidacije, građanskog i obligacionog prava, parničnog i prekršajnog postupka, kao i u oblasti poreskog prava. 

U svom radu advokat Ivan Kovačević koristi srpski i engleski jezik.

 

Nemanja Miljkovic, advokat

Osnovnu školu i gimnaziju pohađao u Senti, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Od 2020. godine upisan u imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine radi obavljanja advokatsko-pripravničke vežbe kod advokata Popov Gorana. U toku školovanja iskazuje interesovanja u više pravnih oblasti učestvovanjem na više različitih kurseva i seminara. Upisan u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine 2023. godine.

U svom radu koristi srpski, mađarski i engleski jezik.

 

Timea Hanak, poslovni sekretar

Osnovnu školu završila u Senti, a srednju školu završila u Segedinu. U svojoj radnoj karijeri obavljala je više različitih poslova, a administrativnim poslovima bavi se od 2017. godine, najpre u sudstvu, a potom u advokaturi.

U svom radu koristi mađarski i srpski jezik.

 

Oblast rada

Radno pravo

 • izrada opštih i pojedinačnih akata poslodavaca
 • zaštita zaposlenih od nezakonitog postupanja poslodavca
 • zaštita u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu
 • sprečavanje diskriminacije i zlostavljanja na radu

Autorsko pravo

 • zastupanje u upravnim postupcima povodom zaštite autorskih prava
 • zastupanje u autorskim sporovima pred sudom
 • naknada štete zbog povrede autorskih i srodnih prava
 • vansudsko rešavanje sporova nastalih povredom prava autora

Krivično pravo

 • odbrana okrivljenog u krivičnom postupku
 • zastupanje oštećenih u krivičnom postupku
 • odbrana i zastupanje maloletnika u krivičnom postupku
 • naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode

Naplata potraživanja

 • naplata potraživanja iz ugovora o prometu roba i usluga
 • naplata potraživanja između fizičkih lica
 • zastupanje u izvršnim postupcima radi naplate potraživanja
 • naplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa

Odšteta

 • naknada štete zbog povrede na radu
 • naknada štete iz saobraćajnih nesreća
 • naknada ugovorne štete
 • naknada štete iz vanugovorne odgovornosti (povrede na javnim površinama, šteta usled izvršenog krivičnog dela, šteta učinjena putem sredstava javnog informisanja, povreda prava ličnosti i sl.)

Porodični i nasledni odnosi

 • razvod braka
 • poveravanje i izdržavanje dece
 • zaštita od nasilja u porodici
 • sastavljanje testamenta i naslednih ugovora
 • zastupanje u ostavinskom postupku

Privredno pravo

 • osnivanje i likvidacija privrednih društava
 • statusne promene, promene pravne forme
 • izrada svih vrsta ugovora u privrednom poslovanju

Prekršajno pravo

 • odbrana okrivljenog u prekršajnom postupku
 • zastupanje oštećenih u prekršajnom postupku
 • carinski prekršaji
 • saobraćajni prekršaji

Posredovanje – Medijacija

 • Posredovanje u skladu sa Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova

Kontakt