O nama

Goran Popov, advokat

Osnivač advokatske kancelarije je advokat Goran Popov. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Od 2010. godine upisan u imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine. Advokatsko pripravničku vežbu obavljao je u Ortačkom advokatskom društvu „Gucunja“ u Novom Sadu. Samostalno se bavi advokaturom u Novom Sadu od 2013. do 2017. godine, a od septembra 2017. godine otvara advokatsku kancelariju u Senti. Pre advokature stekao različite veštine i iskustva u radu sa organizacijama civilnog sektora i u novinarstvu.

Pri obavljanju delatnosti, u želji da se klijentu obezbedi celovita pravna pomoć spram potreba specifičnog tržišta, advokatska kancelarija se bavi širokim spektrom pravnih oblasti, kako sa domaćim, tako i sa stranim klijentima.

U svom radu advokat Goran Popov koristi srpski, mađarski, engleski i nemački jezik.

 

Nemanja Miljkovic, advokatski pripravnik

Osnovnu školu i gimnaziju pohađao u Senti, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Od 2020. godine upisan u imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine radi obavljanja advokatsko-pripravničke vežbe kod advokata Popov Gorana. U toku školovanja iskazuje interesovanja u više pravnih oblasti učestvovanjem na više različitih kurseva i seminara.

U svom radu koristi srpski, mađarski i engleski jezik..

 

Oblast rada

Radno pravo

  • izrada opštih i pojedinačnih akata poslodavaca
  • zaštita zaposlenih od nezakonitog postupanja poslodavca
  • zaštita u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu
  • sprečavanje diskriminacije i zlostavljanja na radu

Autorsko pravo

  • zastupanje u upravnim postupcima povodom zaštite autorskih prava
  • zastupanje u autorskim sporovima pred sudom
  • naknada štete zbog povrede autorskih i srodnih prava
  • vansudsko rešavanje sporova nastalih povredom prava autora

Krivično pravo

  • odbrana okrivljenog u krivičnom postupku
  • zastupanje oštećenih u krivičnom postupku
  • odbrana i zastupanje maloletnika u krivičnom postupku
  • naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode

Naplata potraživanja

  • naplata potraživanja iz ugovora o prometu roba i usluga
  • naplata potraživanja između fizičkih lica
  • zastupanje u izvršnim postupcima radi naplate potraživanja
  • naplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa

Odšteta

  • naknada štete zbog povrede na radu
  • naknada štete iz saobraćajnih nesreća
  • naknada ugovorne štete
  • naknada štete iz vanugovorne odgovornosti (povrede na javnim površinama, šteta usled izvršenog krivičnog dela, šteta učinjena putem sredstava javnog informisanja, povreda prava ličnosti i sl.)

Porodični i nasledni odnosi

  • razvod braka
  • poveravanje i izdržavanje dece
  • zaštita od nasilja u porodici
  • sastavljanje testamenta i naslednih ugovora
  • zastupanje u ostavinskom postupku

Privredno pravo

  • osnivanje i likvidacija privrednih društava
  • statusne promene, promene pravne forme
  • izrada svih vrsta ugovora u privrednom poslovanju

Prekršajno pravo

  • odbrana okrivljenog u prekršajnom postupku
  • zastupanje oštećenih u prekršajnom postupku
  • carinski prekršaji
  • saobraćajni prekršaji

Posredovanje – Medijacija

  • Posredovanje u skladu sa Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova

Kontakt